Personas datu apstrāde

Datu aizsardzība nodrošina jūsu konfidencialitāti, un ir ārkārtīgi svarīga mums OP Corporate Bank plc filiālē Latvijā. Mēs vēlamies, lai jūs zinātu, kas ir datu aizsardzība, kas ir personas dati, kā mēs izmantojam jūsu personas datus un kā jūs gūsiet labumu no mums uzticētiem datiem.

Ko nozīmē personas dati un datu aizsardzība?

Personas datu definīcija ir plaša. Praksē visa informācija, no kuras personu var identificēt vai nu tieši, vai kombinējot ar citiem datiem, ir personas dati. Papildus jūsu vārdam, adresei, personas kodam un tālruņa numuram, tāda informācija kā bankas konta numurs vai jums piederošs īpašums, vai, parasti, citi ar jūsu klienta attiecībām saistītie dati arī ir personas dati. Datu aizsardzības mērķis ir personas datu drošība.

Kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Mēs glabāsim jūsu datus drošībā un apstrādāsim tos saskaņā ar likumu.

Jūsu personas datu rūpīga un piesardzīga apstrāde ir mūsu prioritāte. Mēs izmantosim jūsu datus tikai iepriekš noteiktiem mērķiem vai mērķiem, kas ir saderīgi ar šādu iepriekš definētu lietošanu. Mūsu Privātuma Paziņojums sniedz informāciju par šādiem iepriekš definētiem datu apstrādes mērķiem. Mēs apstrādājam jūsu personas datus atbilstoši likumam un labai datu apstrādes praksei.

Mēs vienmēr pārliecināmies, ka datu apstrādei ir juridisks pamatojums. Visbiežāk mūsu izmantotie juridiskie pamati ir līgums, saistoši tiesību akti un leģitīmas intereses.

Mēs cieši uzraugām piekļuvi jūsu personas datiem un to apstrādei. Mūsu personālam ir pienākums neizpaust mūsu klientu informāciju. Mēs nodrošinām personāla, kas apstrādā personas datus, kompetenci, veicot regulāru apmācību un novērtējumus. Mēs pārraugām arī sistēmu, kas satur personas datus, izmantošanu, piekļuves tiesības un darbību žurnālus. Ja mēs pamanām kaut ko nepareizu, mēs veicam tūlītēju iejaukšanos.

Šī informācija par datu aizsardzību apraksta mūsu personas datu apstrādes principus tiesību aktos noteiktajā veidā. Mērķis ir sniegt pārskatu par metodēm, ar kurām OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā apstrādā personas datus.

Sīkāka informācija par jūsu personas datu apstrādi ir sniegta Privātuma Paziņojumā, kas atrodams šeit.

Mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz citu uzņēmumu tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, kuriem ir sava privātuma aizsardzības prakse neatkarīgi no OP Corporate Bank plc filiāles Latvijā. Iesakām veltīt laiku tam, lai iepazītos ar šādu praksi, ja nepieciešams.

Mūsu prakse var mainīties ar pakalpojumu attīstību vai tiesību aktu grozījumiem. Par šādām izmaiņām mēs paziņosim mūsu tīmekļa vietnē.

Kādus personas datus mēs apkopojam?

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā neapkalpo privātpersonas, tādēļ to datu subjektu, kuru personas datus mēs apstrādājam, kategorijas ir šādas: (i) korporatīvo klientu pārstāvji, īpašnieki, patiesie labuma guvēji, (ii) saimnieciskās darbības veicēji, (iii) galvotāji un citi nodrošinājuma sniedzēji.

Parasti mēs apkoposim personas datus, kad jūs vai kompānija, ko pārstāvat, iesniegsiet kredīta vai konta atvēršanas pieteikumu, izmantosiet mūsu produktus un pakalpojumus. Mēs apkopojam tikai attiecīgajam nolūkam atbilstošos datus.

Mūsu apkopotie dati ietver

  • personas dati, kas saistīti ar identifikāciju un autentifikāciju, piemēram, jūsu vārds un personas kods;
  • kontaktinformācija, piemēram, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs;
  • dažādas detaļas, kas saistītas ar klienta attiecībām un to vadību, piemēram, jūsu klienta numurs un kategorija, un dažāda informācija, kas saistīta ar pakalpojuma izmantošanu;
  • dati, ko tieši pieprasa tiesību akti, piemēram, dati, kas nepieciešami klienta izpētei; un
  • informācija par produktiem un pakalpojumiem, piemēram, līguma nosacījumi, summas u.c.

Kur mēs iegūstam jūsu personas datus?

Primāri mēs saņemam jūsu informāciju tieši no jums. Turklāt mēs iegūstam datus no iestāžu uzturētajiem reģistriem, kredītinformācijas reģistriem, kā arī no citiem uzticamiem reģistriem.

Kāpēc mēs apkopojam jūsu personas datus un kam mēs tos izmantojam?

Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai varētu izpildīt jūsu rīkojumus, izpildīt jūsu līgumus un atbildēt uz jūsu pieprasījumiem un jautājumiem.

Jūsu dati tiks izmantoti arī mūsu juridisko pienākumu izpildei.

Mēs analizējam jūsu personas datus, piemēram, veicot nepieciešamo klienta un riska kategorizēšanu, piemēram, konta atvēršanai vai kredīta piešķiršanai.

Mēs neizmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu bez cilvēka ietekmes uz lēmumu.

Mēs izmantojam jūsu personas datus OP Financial Group riska pārvaldībā un pildām pienākumus, kas balstīti uz likumiem, oficiāliem noteikumiem un norādījumiem, piemēram, autentificēt lietotājus un nodrošināt datu drošību, kā arī novērst un izmeklēt krāpšanu.

Kam mēs izpaudīsim jūsu personas datus?

Personas datu izpaušana attiecas uz situācijām, kurās mēs sniedzam jūsu personas datus citiem datu pārziņiem viņu pašu neatkarīgiem mērķiem. Mēs varam atklāt jūsu datus, ievērojot tiesību aktos atļautos ierobežojumus, OP Financial Group ietvaros klientu apkalpošanas un klientu attiecību pārvaldības vajadzībām. Mēs varam atklāt jūsu datus OP Financial Group ietvaros arī riska pārvaldības vajadzībām.

Mēs varam arī izpaust jūsu personas datus iestādēm (piemēram, nodokļu iestādei), lai izpildītu obligāto pienākumu.

Kurš apstrādā jūsu personas datus un kur?

Jūsu datus apstrādās tikai OP Financial Group uzņēmumi un darbinieki, kuru pienākumu izpildei ir nepieciešama datu apstrāde.

Mēs izmantojam apakšuzņēmējus un partnerus pakalpojumu sniegšanai. Šim nolūkam jūsu personas dati var tikt nodoti šādiem partneriem, lai tie veiktu apstrādi mūsu vārdā. Šādiem partneriem ir atļauts apstrādāt jūsu datus saskaņā ar mūsu norādījumiem. Viņi nav tiesīgi izmantot jūsu datus saviem mērķiem, piemēram, tiešajam mārketingam.

Mēs izmantojam dažādus līgumiskus un citus pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu apakšuzņēmēji un partneri apstrādā jūsu datus rūpīgi un saskaņā ar labu datu apstrādes praksi.

Parasti mēs apstrādājam jūsu datus EEZ. EEZ ietver ES dalībvalstis un Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju. Ja mēs pārsūtīsim datus ārpus EEZ, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm, mēs nodrošināsim pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni saskaņā ar likumu un izmantosim Eiropas Komisijas apstiprinātus datu nodošanas mehānismus, galvenokārt Eiropas Komisijas līguma standartklauzulas.

Kādas ir jūsu tiesības kā mūsu klientam?

Jums ir tiesības saņemt atklātu un pārredzamu informāciju par personas datu apstrādi, pārbaudīt informāciju, pieprasīt neprecīzu vai nepilnīgu datu labojumu un pieprasīt nevajadzīgu vai novecojušu datu dzēšanu.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs nopietni izturamies pret informācijas drošību un mūsu klientu datu aizsardzību. Mēs aizsargājam jūsu personas datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību, veicot rūpīgu apstrādes praksi.

Mēs aizsargājam jūsu personas datus ar atbilstošiem tehniskiem un organizatoriskiem aizsardzības pasākumiem. Šādas metodes ietver proaktīvu un reaktīvu riska pārvaldību, ugunsmūru lietošanu, šifrēšanas, drošu datu centru, piekļuves pārvaldības un drošības sistēmu izmantošanu. Mēs izmantojam arī drošības plānošanu, piešķiram un uzraugām lietotāju tiesības kontrolētā veidā, nodrošinām personāla, kas apstrādā personas datus, kompetenci un rūpīgi izvēlamies mūsu apakšuzņēmējus. Mēs nepārtraukti atjauninām mūsu praksi un vadlīnijas.

Kā mēs uzglabājam un atjauninām jūsu personas datus?

Jūsu datus mēs glabājam vismaz tik ilgi, cik ilgi pastāv mūsu klientu attiecības. Pēc klientu attiecību beigām glabāšanas perioda garums ir atkarīgs no datiem un to lietošanas mērķiem. Mēs ievērojam likumā noteiktās saistības attiecībā uz datu glabāšanu. Piemēram, mēs saglabājam jūsu “Zini savu klientu” (KYC) informāciju piecus gadus pēc klienta attiecību beigām.

Mēs cenšamies saglabāt apstrādātos personas datus precīzus un atjauninātus, dzēšot nevajadzīgos datus un atjauninot novecojušus datus. Tomēr mēs lūdzam jūs laiku pa laikam pārbaudīt savu datu pareizību.

Kontaktinformācija

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija