Bankas garantijas

Bankas garantija ir bankas neatsaucama apņemšanās samaksāt garantijas saņēmējam noteiktu naudas summu gadījumā, ja bankas klients, kurš lūdzis banku izdot šādu garantiju, nav izpildījis savas saistības pret garantijas saņēmēju.

Lai banka pēc klienta pieprasījuma izdotu garantiju, klientam jāpiedāvā bankai garantijas nodrošinājums. Garantijas darbības termiņš ir līdz 60 mēnešiem.

Papildus nosacījumi:

  • par Bankas garantijā paredzēto saistību izpildi atbildīgs ir klients. Garantijas saņēmējs vēršas pie bankas ar maksājuma prasību (izmanto garantiju) tikai tad, ja bankas klients, pēc kura lūguma banka izdevusi garantiju, savas saistības nav izpildījis;
  • Bankas garantija, lai arī balstās uz līgumu, kas noslēgts starp bankas klientu un tā darījuma partneri, ir pilnīgi neatkarīga no šī līguma. Tādēļ, saņemot maksājuma prasību, tā jāapmierina, ja ievēroti garantijas nosacījumi, pat ja klients uzkata, ka tā partneris ir pārkāpis kādus no līguma noteikumiem.

Nodrošinājuma veidi:

  • naudas līdzekļi garantijas summas apmērā, kuri uzņēmumam nav pieejami garantijas perioda laikā;
  • depozīts, kuru garantijas perioda laikā nedrīkst lauzt;
  • hipotēka uz klientam vai trešajām personām piederošiem nekustamiem īpašumiem;
  • komercķīla uz klientam piederošiem aktīviem;
  • fizisku personu un citu uzņēmumu galvojumi;
  • cits Bankai pieņemams nodrošinājums.

Pieteikumi 

Kontaktinformācija

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija